Obchodní podmínky školení

Kopečná 231/10, Brno 602 00 | IČ: 27759725 | DIČ: CZ 27759725

(dále jako „Obchodní podmínky“)

Úvodní ustanovení

Společnost Insolvence 2008, a.s., Kopečná 231/10, 602 00 Brno, IČO: 27759725, DIČ: CZ 27759725, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5278 (dále jako „Organizátor“) nabízí svým zákazníkům internetový informační systém Insolvenční správce® Optimum (dále jako „Systém“). Za účelem zefektivnění práce s tímto Systémem nabízí Organizátor možnost zúčastnit se školení zaměřeného na konkrétní část Systému a její užívání. Tato Školení nabízí Organizátor na svých webových stránkách: www.insolvence2008.cz/skoleni.

Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Organizátora a jednotlivých účastníků školení (dále jako „Účastníci“).

Objednávky

Objednávky k účasti na Školení přijímá Organizátor prostřednictvím objednávkového formuláře na www.insolvence2008.cz/skoleni (dále jako “Web“), kde jsou uvedeny podrobné údaje ke každému Školení, včetně jeho ceny nebo způsobu jejího určení. Smlouva mezi Organizátorem a Účastníkem je uzavřena okamžikem potvrzení objednávkového formuláře; součástí uzavřené smlouvy jsou také tyto Obchodní podmínky.

Organizátor zašle Účastníkovi na emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři potvrzení o přihlášení Účastníka na vybrané Školení.

Cena Školení

Za účast na Školení zaplatí Účastník cenu uvedenou u příslušného typu Školení na Webu, nebo cenu individuálně dohodnutou s Organizátorem.

Cena Školení je vždy zahrnuta do daňového dokladu (faktury) za služby spojené s užíváním Systému v daném období.

Stornovací podmínky

Účastník má právo písemně zrušit (stornovat) svou účast na Školení.

Pokud Účastník zruší svou účast na Školení méně než 3 dní přede dnem konání Školení, nebo se Školení bez omluvy nezúčastní, má Organizátor právo účtovat storno poplatek ve výši 100 % ceny Školení.

Zpracování osobních údajů

Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře poskytuje Účastník Organizátorovi své osobní údaje. Informace o tom, jak Organizátor zpracovává tyto osobní údaje, jsou dostupné zde.

Organizační změny

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, termínu, místa konání, lektora a formy Školení (prezenčně nebo on-line), příp. na úplné zrušení Školení. Organizátor je povinen o takové změně či o zrušení Školení informovat Účastníky přihlášené na Školení bez zbytečného odkladu poté, co se Organizátor o důvodu změny či zrušení dozví.

Změna organizačně-administrativní povahy (např. přeskupení bodů v programu Školení, změna formy Školení z prezenční formy na on-line přenos atp.) nezakládá přihlášenému Účastníkovi, který se rozhodne z tohoto důvodu zrušit účast na Školení, nárok na neúčtování případného storno poplatku podle těchto Obchodních podmínek.

V případě podstatné změny týkající se programu, termínu nebo místa konání Školení, kvůli které se Účastník rozhodne svou účast na Školení zrušit, nebo v případě zrušení Školení Organizátorem, nebude cena Školení (případně storno poplatek podle těchto Obchodních podmínek) účtována.

Zákaz sdílení

Účastník Školení bere na vědomí, že není oprávněn:

  • jakýmkoliv způsobem sdílet se třetími osobami přístupové údaje ke Školení, pokud se bude konat on-line formou;
  • kopírovat či jinak rozmnožovat písemné materiály ze Školení, video ani zvukovou nahrávku ze semináře, budou-li pořizovány;
  • jakýmkoliv způsobem sdílet se třetími osobami písemné materiály ze Školení ani video či zvukovou nahrávku ze Školení, budou-li pořizovány;

Fotografie a jiné záznamy Školení

Odesláním objednávkového formuláře Účastník dává souhlas, že Organizátor může na Školení pořizovat jeho fotografie a/nebo jiné záznamy (videa, zvukové záznamy atd.), které mohou obsahovat také další osobní údaje Účastníka, a následně je zveřejnit na svých webových stránkách nebo sociálních sítích za účelem propagace služeb Organizátora a/nebo zpřístupnit ostatním účastníkům Školení.

Kdykoli v průběhu Školení i po jeho skončení je Účastník oprávněn svůj souhlas podle předchozího odstavce odvolat. V takovém případě Organizátor zajistí, aby žádný takový záznam Účastníka nebyl pořízen a/nebo zveřejněn.

Účastník odesláním objednávkového formuláře dále bere na vědomí, že záznam Školení může být Organizátorem využíván také ke komerčním účelům, tj. může být za poplatek zpřístupněn třetím osobám. Pokud v takovém případě Účastník odvolá svůj souhlas podle tohoto článku Obchodních podmínek a Organizátor kvůli tomu bude muset odstranit nebo nákladně upravit záznam konkrétního Školení, nahradí Účastník Organizátorovi tím vzniklou škodu (§ 87 odst. 2 občanského zákoníku).

Kontakt

Účastník může kontaktovat Organizátora ve veškerých záležitostech týkajících se Školení na emailu: skoleni@insolvence.as.

 

Tato verze Obchodních podmínek je účinná od 9.2.2022

 

V Brně dne 9.2.2022

Insolvence 2008, a.s.

Kontakt