Obchodní podmínky MONITORING REJSTŘÍKU

POSKYTOVATEL: Insolvence 2008, a.s., IČ: 27759725,
se sídlem: Kopečná 231/10, Brno, 602 00,
zapsaná v oddílu B, vložce 5278, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně

 

I. DEFINICE POJMŮ

1. Poskytovatelem se rozumí společnost Insolvence 2008, a.s., IČ: 27759725.

2. Klientem se rozumí subjekt (právnická nebo fyzická osoba), který provede vytvoření uživatelského účtu přes www stránky. poskytovatele, čímž souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a je druhou stranou smlouvy.

3. MONITORING REJSTŘÍKU se rozumí informační systém pro sledování Insolvenčního rejstříku, který je pro Klienta přístupný prostřednictvím webového rozhraní na adrese osiris.monitoringrejstriku.cz.

4. Smlouvou se rozumí smlouva o poskytnutí licence k užití systému MONITORING REJSTŘÍKU, jejíž podmínky jsou sjednány závaznou objednávkou Klienta, Ceníkem Poskytovatele a těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

5. Licencí se rozumí oprávnění Klienta užívat systém MONITORING REJSTŘÍKU za podmínek Smlouvou sjednaných.

6. Insolvenčním zákonem se rozumí zákon č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Není-li výslovně uvedeno jinak, mají pojmy definované Insolvenčním zákonem stejný význam i ve Smlouvě.

7. Insolvenční rejstřík je informační systém dle ust. § 2 písm. i) Insolvenčního zákona, který obsahuje údaje o insolvenčních řízeních zahájených před příslušnými soudy České republiky pro dobu od 1. 1. 2008.

8. Uživatelským účtem se rozumí účet sloužící k přístupu do MONITORING REJSTŘÍKU, a to prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla Klienta.

9. Monitorovaným subjektem se rozumí každý jeden subjekt (právnická nebo fyzická osoba), který je zadán v Uživatelském účtu Klienta pod položkou menu Subjekty.

10. Monitoring věřitelů je nadstavbový volitelný modul, který je zakomponován do systému MONITORING REJSTŘÍKU. Monitoring věřitelů není možné používat samostatně bez využití MONITORINGu REJSTŘÍKU.

11. Věřitelem se rozumí každý jeden subjekt (právnická nebo fyzická osoba), u něhož je při využívání nadstavbového modulu Monitoring věřitelů v Insolvenčním rejstříku prověřováno, zda vystupuje v insolvenčním řízení coby přihlášený věřitel.

12. E-mailovou adresou Klienta se rozumí e-mailová adresa, kterou Klient uvedl při uzavírání Smlouvy nebo později písemně Poskytovateli oznámil, jejímž prostřednictvím bude vedena veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem a na kterou budou Klientovi zasílány veškeré výstupy ze systému MONITORING REJSTŘÍKU včetně e-mailových upozornění.

13. E-mailovou adresou Poskytovatele je adresa: info@insolvence.as.

14. Www stránky Poskytovatele jsou stránky na adrese: www.monitoringrejstriku.cz.

15. Ceníkem se rozumí ceník Poskytovatele zveřejněný na www stránkách Poskytovatele v případě, je-li Smlouva uzavírána prostředky komunikace na dálku. Je-li Smlouva uzavírána v písemné formě, tvoří Ceník přílohu č. 1 této smlouvy.

16. Úplatou se rozumí úplata za poskytnutí Licence a sestává z úplaty za MONITORING REJSTŘÍKU a úplaty za nadstavbový volitelný modul Monitoring věřitelů, je-li tento předmětem Smlouvy.

17. Zúčtovací období je období, na které je Klientovi poskytnuta Licence. Není-li písemně sjednáno jinak, toto období je stanoveno na dobu 1 roku a začíná běžet dnem úhrady proforma faktury vystavené Poskytovatelem Klientovi.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Poskytovatel touto smlouvou poskytuje Klientovi Licenci k užití MONITORING REJSTŘÍKU, a to tak, že pro Klienta za podmínek v této smlouvě sjednaných zajistí možnost přístupu přes webové rozhraní k aplikaci MONITORING REJSTŘÍKU umístěné na vyhrazeném serveru, a Klient tuto Licenci za podmínek sjednaných v této smlouvě přijímá a zavazuje se zaplatit za ně Poskytovateli Úplatu.

Základní funkcionality MONITORING REJSTŘÍKU jsou:
– možnost sledovat, zda vůči Monitorovaným subjektům Klienta bylo zahájeno insolvenční řízení dle Insolvenčního zákona a průběh tohoto řízení,
– zajištění zasílání e-mailových zpráv na E-mailovou adresu Klienta o zahájení insolvenčního řízení na majetek Monitorovaného subjektu a o prohlášení úpadku na majetek Monitorovaného subjektu,
– možnost vyhledávání v zahájených insolvenčních řízeních.

Je-li ve Smlouvě sjednáno také poskytnutí modulu Monitoring věřitelů, jsou základní funkcionality MONITORINGu
REJSTŘÍKU dále rozšířeny o:
– zajištění zasílání e-mailových zpráv na E-mailovou adresu Klienta o řízeních, ve kterých je Věřitel veden v Insolvenčním rejstříku coby přihlášený věřitel. Poskytovatel si vyhrazuje možnost jednostranně omezit počet e-mailů zaslaných v rámci jednoho dne. E-maily nad tento 2limit budou zaslány následující pracovní den.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva mezi poskytovatelem a Klientem může být kromě běžné písemné formy uzavřena také prostředky komunikace na dálku. Smlouva je takto uzavřena v případě, kdy Klient prostřednictvím www stránek Poskytovatele vyplní a odešle závaznou registraci, v jejímž rámci vysloví souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Ceníkem Poskytovatele platným ke dni odeslání objednávky Klienta a Poskytovatel tuto objednávku akceptuje. V objednávce je Klient povinen vyplnit pravdivé a úplné údaje o své osobě. Zjistí-li Poskytovatel rozpor v těchto údajích, není až do doby jeho vyjasnění povinen objednávku akceptovat.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Výše Úplaty se řídí podmínkami stanovenými v Ceníku Poskytovatele. Klient má možnost si zvolit některý z tarifů, které se vzájemně liší maximálním počtem Monitorovaných subjektů a výší Úplaty. Do určitého počtu Monitorovaných subjektů Klienta je Licence poskytována bezúplatně, pokud je takto uvedeno v Ceníku Poskytovatele. Je-li ve Smlouvě sjednáno také poskytnutí modulu Monitoring věřitelů, zvolí si klient i pro něj některý z tarifů, které se vzájemně liší maximálním počtem Věřitelů a výší Úplaty.

2. Dosáhne-li Klient v rámci zvoleného tarifu maximálního počtu Monitorovaných subjektů či maximálního počtu Věřitelů, může změnit svůj tarif několika způsoby:
a) Přímo v prostředí MONITORING REJSTŘÍKU zvolí Klient v detailu nastavení uživatele příslušnou volbu tarifu dle nabídky Poskytovatele. Následně bude Klientovi vystavena proforma faktura, která mu bude zaslána na E-mailovou adresu Klienta. Po úhradě příslušné proforma faktury Klientem bude stávající tarif Klienta přepnut do 3 pracovních dní na tarif dle volby Klienta a bude mu na E-mailovou adresu zaslána faktura – daňový doklad.
b) Klient kontaktuje Poskytovatele jakýmkoliv jiným obvyklým způsobem s požadavkem na změnu svého tarifu. Poskytovatel na základě takového požadavku vystaví Klientovi proforma fakturu, po jejíž úhradě Klientem aktivuje Poskytovatel klientovi tarif dle požadavku Klienta a ceníku Poskytovatele.

3. Není-li v Ceníku uvedeno jinak, jsou veškeré ceny bez DPH a budou účtovány navýšeny o DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Poskytovatel je oprávněn každoročně jednostranně upravit výši Úplaty v závislosti na vývoji inflace v České republice, a to zpravidla počínaje od 1. dubna příslušného kalendářního roku, nejdříve však v roce bezprostředně následujícím po uzavření této Smlouvy. Tímto způsobem je Poskytovatel oprávněn dohodnuté ceny a poplatky zvýšit výhradně o průměrnou míru inflace v České republice vyjádřenou procentním přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, zjištěnou a vyhlášenou Českým statistickým úřadem (dále jen ČSÚ) za předchozí kalendářní rok. Poskytovatel zveřejní na svých www stránkách nové znění Ceníku včetně sdělení ČSÚ o meziročním přírůstku inflace v České republice a stejnou informaci zašle na E-mailovou adresu Klienta. Změna ceny je účinná od prvního dne měsíce následujícího po dni zveřejnění upraveného Ceníku na www stránkách Poskytovatele.

V. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

1. Poskytovatel garantuje plnou funkčnost MONITORING REJSTŘÍKU nejméně ve dvou hlavních internetových prohlížečích (Google Chrome, Mozilla Firefox). Poskytovatel garantuje, že MONITORING REJSTŘÍKU bude provozován nejméně ve stejném rozsahu funkčnosti, v jakém se nachází ke dni uzavření Smlouvy.

2. Poskytovatel se zavazuje zajistit funkčnost MONITORING REJSTŘÍKU nepřetržitě, není-li dále uvedeno jinak. Poskytovatel je oprávněn provádět pravidelnou údržbu MONITORING REJSTŘÍKU, přičemž po dobu provádění pravidelné údržby je Klient povinen strpět případné omezení Služby. Vyjma havarijních situací je Poskytovatel povinen provádět pravidelnou údržbu v mimopracovní dobu (tj. mimo pracovní dny od 8 do 18 hodin) a o plánované údržbě informovat Klienta e-mailem nejméně dva pracovní dny předem. Pravidelnou údržbou se rozumí i aktualizace MONITORING REJSTŘÍKU.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

1. Licence dle této Smlouvy je poskytována jako nevýhradní a nepřenosná, tj. Klient je oprávněn ji využívat pouze pro vlastní potřebu. Klient tedy není oprávněn převést, postoupit, sdílet nebo jakkoliv poskytnout či umožnit její využití třetí osobě, a to ani osobě majetkově či personálně propojené. Územní omezení se nesjednává.

2. Klient je povinen hradit řádně a včas veškeré své peněžní závazky vyplývající ze Smlouvy. V případě prodlení s úhradou Úplaty je Poskytovatel oprávněn znepřístupnit Uživatelský účet Klienta a přerušit zasílání upozorňujících e-mailů systémem MONITORING REJSTŘÍKU, na tuto skutečnost musí být Klient upozorněn e-mailem zaslaným na E-mailovou adresu Klienta nejméně (3) tři pracovní dny předem. Znepřístupnění Uživatelského účtu Klienta nemá vliv na povinnost Klienta hradit Úplatu. Dojde-li následně k úhradě dlužné Úplaty, bude Uživatelský účet Klienta obnoven s tím, že Poskytovatel garantuje zachování veškerých dat Klienta po dobu jednoho měsíce od jejich znepřístupnění.

3. V případě prodlení Klienta s úhradou Úplaty delší než jeden kalendářní měsíc po splatnosti faktury (řádné či zálohové) je Poskytovatel oprávněn snížit klientem užívaný tarif na tarif FREE dle ceníku Poskytovatele a zcela znepřístupnit Monitoring věřitelů. Na tuto skutečnost musí být Klient upozorněn e-mailem zaslaným na E-mailovou adresu Klienta nejméně (3) tři pracovní dny předem. Převedení tarifu Klienta na tarif FREE a znepřístupnění Monitoringu věřitelů nemá vliv na povinnost Klienta hradit Úplatu za celou dobu užívání úplatného tarifu. Dojde-li k převedení tarifu na tarif FREE a znepřístupnění Monitoringu věřitelů dle tohoto odstavce v průběhu Zúčtovacího období, je Klient povinen uhradit Poskytovateli poměrnou část Úplaty za příslušné Zúčtovací období. V případě převedení tarifu klienta na tarif FREE negarantuje Poskytovatel zachování dat Klienta.

4. Klient prohlašuje, že byl poučen o svých právech vyplývajících z obecně závazných předpisů o ochraně osobních údajů. Poskytovatel je oprávněn shromáždit, zpracovat a uložit osobní údaje Klienta potřebné pro uzavření Smlouvy a její realizaci. Klient uděluje poskytovateli souhlas k zasílání informací týkajících se MONITORING REJSTŘÍKU a souvisejících služeb a produktů, a to jak v písemné, tak i v elektronické podobě. Klient dále souhlasí se zveřejněním své firmy a referenčních informací k marketingovým účelům Poskytovatele.

VII. OCHRANA DŮVĚRNÝCH DAT A INFORMACÍ A AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA

1. Klient prohlašuje, že si je vědom toho, že informace, které mu Poskytovatel v souladu s touto Smlouvou poskytne a/nebo již poskytl, jsou/mohou být údaji, které jsou chráněny autorským právem. Klient dále prohlašuje, že si je vědom, že je MONITORING REJSTŘÍKU autorským dílem a že je chráněno dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

2. Klient nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je MONITORING REJSTŘÍKU založen nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití MONITORING REJSTŘÍKU. Tyto znalosti nesmějí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného počítačového programu, ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo a obchodní zájmy autora software. Klientovi nejsou udělena žádná další než v této smlouvě výslovně uvedená práva.

3. Poskytovatel je povinen zajistit utajení dat Klienta (tj. dat vložených Klientem do MONITORING REJSTŘÍKU, jakož i generovaných výstupů), tedy zejména je nezveřejnit, neposkytnout žádné další osobě, neumožnit k nim žádné další osobě přístup a nepoužít tyto údaje v rozporu s účelem, za kterým byly poskytnuty. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy. Toto utajení je Poskytovatel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, zástupců, statutárních orgánů a dalších orgánů společnosti.

4. Ochraně dle předchozího odstavce nepodléhají ty informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, jakož i informace obecně známé.

VIII. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

1. MONITORING REJSTŘÍKU je poskytnut, jak stojí a leží. Klient je povinen se seznámit s uživatelskou dokumentací a na případné nejasnosti se dotázat. Absence nebo rozdílnost vlastností či funkcí MONITORING REJSTŘÍKU oproti uživatelské dokumentaci se nepovažuje za vadu a Klientovi nevznikají z tohoto důvodu žádné nároky z odpovědnosti za vady ani nárok na odstoupení od této smlouvy.

2. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za škodu způsobenou MONITORING REJSTŘÍKU, pokud by tato byla způsobena vyšší mocí, nehodou, špatným nebo nesprávným používáním či používáním na nevhodném či technicky nezpůsobilém hardwaru, nebo je provozován na chybně konfigurovaném počítači či v prostředí chybně nastavené počítačové sítě, nebo způsobenou počítačovými viry, používáním v kombinaci s jiným softwarem, který negativně ovlivňuje chování software nebo v důsledku nefunkčnosti nebo změny funkčnosti aplikace Insolvenční rejstřík provozované osobou odlišnou od Provozovatele.

3. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody ani za nepřímé škody, ať jsou jakékoliv (včetně, nikoli výhradně, následných škod, vedlejších škod, škod v důsledku ušlého zisku z podnikání, přerušení podnikání, ztráty informací o podnikání nebo jakýchkoliv dalších finančních ztrát), i když vznikly na základě použití nebo nemožnosti použití MONITORING REJSTŘÍKU, a to i v případě, že Poskytovatel byl označen jako možný původce těchto škod a také včetně případu, že takovou možnost bylo možné předem předpokládat.

4. Smluvní strany se dohodly, že v žádném případě celková výše náhrady škody způsobené případným porušením smluvních či zákonných povinností ze strany Poskytovatele nepřevýší výši Úplaty uhrazené Klientem za poskytnutí Licence, a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod. Tato limitace náhrady škody se neuplatní pouze v případech, pokud škoda vznikla úmyslně.

5. Každá ze smluvních stran chápe právní a ekonomické důsledky tohoto článku a uznává, že jeho ustanovení zvažovala s ohledem na konkrétní rizika, na která přistoupila při uzavření této smlouvy, a závazků, jež podle ní převzala.

IX. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy Poskytovatel bude v souladu s touto Smlouvou pro Klienta zpracovávat osobní údaje a Poskytovatel bude pro Klienta realizovat činnost spočívající v zjišťování informací o subjektech definovaných Klientem ve veřejném Insolvenčním rejstříku prostřednictvím služby MONITORNIG REJSTŘÍKU, bude Poskytovatel v postavení zpracovatele a Příjemce v postavení správce ve smyslu GDPR (resp. zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů do doby jeho platnosti).

2. Za splnění podmínek odst. 1 tohoto článku je Poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů a Klient v pozici správce osobních údajů. Poskytovatel odpovídá za užití osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními uvedeného zákona a GDPR. Poskytovatel je povinen přijmout technická opatření k zabránění ztráty nebo zneužití osobních údajů. Poskytovatel je povinen plnit povinnosti stanovené uvedeným zákonem a GDPR. V případě dle odst. 1 tohoto článku Klient jako správce osobních údajů touto smlouvou pověřuje Poskytovatele jako zpracovatele, zpracováním osobních údajů klientů správce, které Klient získal v souvislosti se svou podnikatelskou činností, a to do okamžiku splnění závazku Poskytovatele definovaného touto smlouvou.

3. K naplnění povinností dle GDPR je Poskytovatel zejména povinen:
a. bude zpracovávat tyto osobní údaje pouze pro účely plnění této Smlouvy
b. zajistit, aby osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje byly zavázány povinností mlčenlivosti;
c. nebude sám vykonávat kontrolu údajů, převádět ani mít v úmyslu převést tyto osobní údaje třetím stranám s výjimkou případů, kdy to Klient může v dokumentované podobě výslovně žádat;
d. nebude zpracovávat, využívat ani používat osobní údaje pro jiný než požadovaný účel, který je nezbytný a nutný pro plnění povinností dle této Smlouvy;
e. nebude zpracovávat osobní údaje pro své vlastní účely ani zahrnovat osobní údaje do jakéhokoli produktu nebo služby nabízené třetím osobám;
f. ohlásit veškeré případy porušení zabezpečení osobních údajů Klientovi;
g. v souladu s rozhodnutím Klienta všechny osobní údaje sledované Klientem buď vymaže, nebo je vrátí Klientovi po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, není – li právními předpisy stanovena povinnost uložení daných osobních údajů;
h. poskytne Klientovi veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Klienem nebo jiným auditorem, kterého Klient pověřil, a k těmto auditům přispěje.

4. Poskytovatel jako zpracovatel vede ve smyslu článku 30 odst. 2 GDPR přiměřeným způsobem záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro Klienta jako správce a to v rozsahu uvedeném v citovaném článku GDPR, a to v případě, kdy bude dle příslušných ustanovení GDPR tato povinnost stanovena.

5. Poskytovatel je povinen dodržovat platný zákon o ochraně osobních údajů a GDPR a bude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy ve vztahu k osobním údajům takovým způsobem, aby Klient neporušil některé ze svých povinností vyplývajících z platného zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

6. Klient jako správce souhlasí, aby Poskytovatel zapojil do zpracování dalšího zpracovatele. Poskytovatel je však povinen zavázet jej ve shodném rozsahu dle tohoto článku a GDPR.

7. Poskytovatel poskytne Klientovi takovou spolupráci, pomoc a informace, které může Klient přiměřeně požadovat, aby mohl splnit své povinnosti vyplývající z platného zákona o ochraně osobních údajů a GDPR, a bude spolupracovat a dodržovat pokyny nebo rozhodnutí příslušného Úřadu pro ochranu osobních údajů a v každém případě v takové lhůtě, která by druhé straně umožnila splnit jakoukoli lhůtu stanovenou Úřadem pro ochranu osobních údajů.

8. Poskytovatel poskytne do 5 (pěti) kalendářních dnů po obdržení žádosti Klienta písemný záznam o zpracování osobních údajů Poskytovatelem jménem Klienta, je – li Poskytovatel povinen takovéto záznamy o zpracování osobních údajů vést.

9. Poskytovatel je povinen přijmout veškerá opatření, která vůči němu bude Klient požadovat na základě žádosti subjektu údajů o uplatnění práv vyplývajících z GDPR (zejména právo na výmaz, právo na informace, právo na přístup, právo být zapomenut, právo na opravu, právo na omezení zpracování a další související práva subjektu údajů dle GDPR). Poskytovatel je povinen takováto opatření přijmout ve lhůtách dle GDPR.

10. V případě, že Příjemce jmenuje pověřence na ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a následující GDPR, je Poskytovatel povinen poskytnout pověřenci veškerou nezbytnou součinnost pro plnění jeho povinností.

11. V případě, že se Klient zaváže dodržovat kodexy chování vydané ve smyslu článku 40 GDPR, bude o této skutečnosti informovat Poskytovatele a tento je povinen přiměřeným způsobem tyto kodexy dodržovat nebo je odmítnout a vypovědět Smlouvu.

12. Poskytovatel se zavazuje přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů Poskytovatelem.

13. Poskytovatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko – organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy, přičemž zajišťuje, kontroluje a odpovídá za plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům, dále činí opatření k zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování, k neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje, a dále se zavazuje přijmout opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.

14. V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je Poskytovatel v rámci opatření podle předchozího odstavce povinen zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby, pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány a zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

15. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o osobních údajích Klientů a o bezprostředních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, a to i po ukončení zpracování osobních údajů Poskytovatelem.

16. Obě Smluvní strany se zavazují navzájem bez prodlení se informovat o všech okolnostech významných pro zpracovávání osobních údajů dle tohoto článku.
Dokument „Technické aspekty informačního systému Monitoring rejstříku“ shrnující technické zajištění bezpečnosti osobních údajů v informačním systému Monitoring rejstříku naleznete zde.
Dokument „Prohlášení ochraně osobních údajů ve společnosti Insolvence 2008, a.s.“ obsahující souhrnné prohlášení společnosti Insolvence 2008, a.s. o ochraně osobních údajů naleznete zde.

X. UKONČENÍ SMLOUVY A SANKCE

1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou v délce trvání Zúčtovacího období.

2. Po uplynutí Zúčtovacího období se Smlouva automaticky prodlužuje opakovaně vždy o dobu Zúčtovacího období.

3. Klient je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce zbytku konkrétního Zúčtovacího období. Smlouva se v takovém případě neprodlouží o dobu trvání Zúčtovacího období a po uplynutí posledního dne toho stávajícího Zúčtovacího vyprší její platnost.

4. Poskytovatel má právo tuto Smlouvu písemně vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou v těchto případech:
i) prodlení Klienta s úhradou úplaty za poskytnutí Licence, pokud k úhradě dlužné částky nedošlo ani do tří pracovních dnů od zaslání upomínky na E-mailovou adresu Klienta,
ii) porušení autorských práv Poskytovatele, pokud k tomuto porušení došlo Klientem,
iii) případě závazku Klienta jako správce, dodržovat kodexy chování vydané ve smyslu článku 40 GDPR, které Poskytovatel není schopen plnit nebo je odmítá.
Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni odeslání této výpovědi na E-mailovou adresu Klienta. Den začátku běhu výpovědní lhůty je také den, kdy bude Klientovi znepřístupněn Uživatelský účet. Nárok Poskytovatele na úhradu poměrné části Úplaty Klientem od prodloužení Smlouvy do začátku běhu výpovědní lhůty tím není dotčen.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že výpověď bude zaslána prostřednictvím e-mailu na jimi shora uvedené e-mailové adresy.

6. Dnem ukončení této smlouvy zanikají veškerá práva k užití MONITORING REJSTŘÍKU poskytnutá Klientovi a Poskytovatel znepřístupní Uživatelský účet Klienta a dojde k ukončení zasílání e-mailových zpráv prostřednictvím MONITORING REJSTŘÍKU, pokud tak za podmínek Smlouvou sjednaných neučinil již dříve.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V případě, že některá ustanovení této Smlouvy budou prohlášena za neplatná nebo neúčinná, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této Smlouvy ustanovením platným a/nebo účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněného touto Smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvní stran ze Smlouvy a s ní související se budou řídit českým právem. Práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající nelze bez souhlasu druhé Smluvní strany převádět na jiný subjekt.

3. Žádná ze stran se necítí být slabší stranou. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory, které vzniknou ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny před soudy České republiky a pro tento případ sjednávají místní příslušnost věcně příslušného soudu se sídlem v Brně,

Kontakt